Semalt SEO gullugy: Diňe gök baglanyşyklara däl-de, görnüklilige ünsi jemlemek


SEO barada aýdylanda, ähli web sahypalarynyň esasy maksady iň ýokary derejä ýetmekdir. Öňki döwürlerde düşnüksiz “10 gök baglanyşyk” girmegi aňladýardy. “Google-iň ýokarsy” maksady adamlar üçin kän bir üýtgemese-de, oňa nädip ýetip boljakdygyňyz düýpgöter üýtgedi.

Gaty çuňlaşmazdan ozal, SEO-da birnäçe wagt bäri dowam edip gelýän jedele düşünmek zerurdyr. Bu on gök baglanyşyk öldi? Her ýyl täze SEO aýratynlyklary çykmagy bilen, bu soraga jogap maksadyňyza bagly bolup biler. Aşakda has giňişleýin öwreneris.

Gök baglanyşyklar näme?

Marketing hünärmeniniň on sany gök baglanyşyk hakda gürleşýänini eşitseňiz, Google-da iň gowy on netije barada gürleşýärler. Gözleglere baglylykda, Google-yň birinji sahypasy traffigiň 75-den 95 göterimini alýar . Şol on gök baglanyşyga ýetmek, Google-da üstünlik gazanmak üçin birinji orunda durýar. Bir pirogyň dörtden üç bölegini on adam bilen bölmek has gowudyr.

Gök baglanyşyklar, özleri hakda aýdylanda, gözleg netijelerini aýtmagyň başga bir usulydyr. Gözleg motorynyň netijeler sahypasyna (SERP) seretseňiz, gök baglanyşyklar tölegli netijeleri, bilim bölümlerini we ýokarsynda ýa-da ýokarsynda görýän aýratynlyklary öz içine almaýar.

Gök baglanyşyklar häzirki SEO-da yzarlamaga mynasyp dälmi?

Google-da ilkinji on netijäniň henizem köp traffigi alýandygyny göz öňünde tutsak, olary yzarlamakda henizem köp peýdalanylýar. Bu aýratynlykly bölekler baş sahypada gozgalmaýan emläkleriň köpüsini eýeledi. Bulary çözmegiň iň oňat usuly olardan gaça durmak däl-de, niýetlenilişi ýaly ulanmakdyr.

Aýratyn böleklere nädip girip bilerin?

Aýratyn böleklere girmegi başaranlar , basmak derejesini iki esse ýokarlandyrarlar. Maksadyňyz şol sebite girmek. Islendik SEO taslamasy ýaly, sorag çylşyrymlaşyp biler. Şeýle-de bolsa, size kömek etjek SEO iň oňat tejribeleri bar.

Formata üns beriň

Google-yň gözlegçileri ýa-da web sahypalaryny optimizasiýa üçin gözden geçirýän AI, formatirleme meselesinde saýlanýar. Bu segmentlere girýänleriň görnüşini gözden geçirip, nädip başlamalydygyňyz barada gowy düşünje alarsyňyz. Mysal alalyň: tort nädip bişirmeli.
Soňra dürli görnüşli bölekleri geçeris, ýöne bu mysal bize reseptler we sorag-jogap bölümini berýär. Bularyň haýsydyr birine basylsa, sanly sanawlar ýüze çykar. Sanlanan sanawlarynda Google-yň format okamagyndan peýdalanmak üçin gabygyň ýoklugy. Olaryň sözlem formaty gönümel we okamak aňsat. Aşak aýlamak has köp mysal görkezer. Bularyň arasynda wideolar, oklanan sanawlar we has uzyn abzaslar bar.

Bu web sahypalarynyň käbiriniň sözbaşy belliklerini ulanmaga gaty berkdigini görersiňiz. H1, H2 we H3 bellikleriňizi tebigy tertipleşdiriş çäresi hökmünde ulanyp, SEO-nyň iň oňat tejribelerine eýerýärsiňiz. Google, jogaby ýönekeýleşdirýän H3 sözbaşysynyň aşagynda 50 sözli abzas saýlamagy has ähtimal.

Mazmuna üns beriň

Aýratyn bölekler soraglara jogap bermek üçin. Bu soraglar, Google-yň kesgitlän umumy meseleleri. Bu soraglara jogap berip bilersiňiz.

Uly şäherde gassap bilen işleýän bolsaňyz, adamlaryň sizi tapmagynyň iň gowy usuly SEO-ny ýenmekdir. Adamlary web sahypaňyza çekip, guzyny nädip ýasamalydygy barada birnäçe makala hödürlemek isleýärsiňiz. Et bilen işlemek, onlaýn reseptler we umumy google netijeleri boýunça forumlarda gözläniňizden soň, jogap berip biljek birnäçe soragy taparsyňyz.

Müşderiniň nädip sorag berjekdigine düşünmek iň gowusydyr. Bu strategiýa adamlary size ýetirer. “Şäherdäki iň oňat kesişlere” eýe bolmak, kyrk ýyl ozal işlän strategiýa. Häzirki wagtda müşderi almak üçin özümizi bu ugurda ygtybarly hünärmen hökmünde görkezmeli. Blog muny amala aşyrmagyň aňsat usulydyr.

Gowy zatlaryňyzy öňe goýuň

Soňky 100 ýylda gazetlere we mahabatlara seretseňiz, umumy bir mowzugy görersiňiz. Bu ugurlarda tälim alan adamlar ters piramida diýilýän zady size habar bererler . Bu ters piramida stili , habar ýazyjylarynyň iň gowy mazmuny sözbaşysyna goýanda ulanýan zatlarydyr. Bu logikany H2 we H3 sözbaşylarymyza ulananymyzda, Google muny tanar.

Bir kärhana eýesi hökmünde işiňiz, mümkin boldugyça uzak wagtlap önümiňiz hakda pikirlenmekdir diýip pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Humanöne adamyň ortaça ünsi sekiz sekuntdyr. Sözbaşyňyz olary özüne çekmeýän bolsa, eýýäm ýitirdiňiz.

Bu logikany bloglaryňyza ulansaňyz, ähli peýdaly maglumatlary öňünden ýükleýän bloglaryň bir toparyny görmersiňiz. Her sözbaşynyň soraga jogap hökmünde jogap berjekdigini görersiňiz. Olaryň usuly, jogaba alyp barmak üçin peýdaly maglumatlary sepmek bolup biler. Her niçigem bolsa, adamlary gaty uzak garaşsaňyz, başga bir ýerde çalt çözgüt tapmaga begenerler.

Semalt bu meselede maňa nädip kömek edip biler?

Semaltyň hünärmenler topary bu meselelerden habarly. SEO-nyň öňdebaryjy tejribesi boýunça okuw bilen, Semalt açar sözleri nyşana almak bilen bu mümkinçiliklerden peýdalanar. Bu açar sözleri şol aýratyn böleklere ýerleşdirmek bilen, belli gözlegler üçin iň ýokarky orny eýeleýärsiňiz.

Kärhanalaryň ünsden düşürýän käbir açar sözleri bar. Bu açar sözleri aýratyn bölekler bilen baglanyşdyryp, özüňizi has bäsdeşlik açar sözleri üçin tertipleşdirmek üçin has gowy ýagdaýda tapyp bilersiňiz. Google hünärmenine çykmak üçin hereket meýilnamasyny düzmek üçin şu gün SEO hünärmeni bilen gürleşiň.

Aýratyn bölekleriň dürli görnüşleri haýsylar?

Aýratyn bölekler üçin mazmuny optimizirlände, iki sany esasy media wariantynyň bardygyny tanamak möhümdir: görnüş we wideo. Bu bölümde öwrenjek zatlarymyzyň esasy bölegi sözlere esaslanýar, ýöne wideo media nyşanyna goşmagy göz öňünde tutmaly kanaldyr. Wideo Semaltyň hödürleýän hyzmatydyr. Dört ugurdan geçeris.

YouTube bölekleri


“Google”, “YouTube” -yň eýesi bolmak bilen, öz markasyny goldamagy halaýar. Netijede, “YouTube” bölekleri adamlary nyşana almagyň ajaýyp usulydyr. Bu bölekler adamlary sahypaňyza alyp barmaýar, ýöne sahypaňyza gaýdyp boljak “huni” arkaly alyp barýar. Bu strategiýa problema bolup bilmez, ýöne mazara düşeniňizde adamlary ýitirmäge ýykgyn edýärsiňiz.

Wideo redaktirlemek hem ýokary derejeli maýa goýumlary bilen çylşyrymly prosesdir. Işiňizde ýa-da öý hojalygyňyzda hünär ýerini döretmeli bolarsyňyz. Şol ýeri ses bilen tassyklamaly bolarsyňyz. Şeýle hem ýokary hilli mazmun öndürýändigiňizi üpjün etmek üçin redaktor talap ediler. Bu ajaýyp mümkinçilik, ýöne ökde adamlara iň gowusy .

Stol bölekleriStol bölekleri özüne çekiji, özboluşly maglumatlar bilen dolandyrylýan elementler. Bu “özboluşlylyk” web sahypalarynyň köpüsiniň bu zatlary gowy goşup bilmeýändiginden gelip çykýar. Köpler bulardan peýdalanmak üçin sahypaňyza stol goýmaly diýip çaklaýarlar. Emma sütünlere we hatarlara goýlan islendik maglumat hasaby ýerine ýetirip biler.

Tablisalary görmeýänligiňiziň köp sebäbi, olaryň duýgur özüne çekijiligi. Käbir adamlar maglumatlar toplumyny görmegi halamaýarlar. Şeýle hem, bulary döretmek üçin HTML birneme gözleg talap edýär. Bu temany bilmeýänler bu mümkinçiligi dowam etdirmek islemezler.

Abzas bölekleri


Abzas bölekleri tekstiň gaty bölegini öz içine alýar. Adynda berlen soraga jogap hökmünde H3-den aşakda bolýarlar. Iň köp maglumat berýär we CTA-ny goşmak üçin iň köp mümkinçilik hödürleýär.

Bular okyjylar üçin iň az özüne çekiji. Earlierokarda agzalan sekiz sekuntlyk ünsi göz öňünde tutup, abzas bilen ýitirip bilersiňiz. Şeýle hem, Google-da şol bir mesele bar ýaly. Algoritmindäki üýtgeşme gaty uzyn bolsa, teksti aýyrmak kararyna gelip bilerler.

Parçalary sanaň


Bulletlenen we nomerlenen sanaw bölekleri, iň köp ýaýran ikinji wariant. Sözbaşyda bellik edilen soraglara jogap bermäge synanyşýan wariantlaryň sanawyny hödürläp, göni düşünýärler. Stepdimme-ädim görkezmeler bermek üçin iň oňat formatdyr. Bu bilim stili gyssagly çözgüt hödürlemekde iň özüne çekiji.

Sanly ýa-da oklanan sanawlary saýlamak bilen gelýän zyýany boşluk bilen baglanyşykly. Oklaryň ýa-da sanlaryň belli bir derejede täsiri bar bolsa, bu sanawlary görmek adaty bir zat bolup başlar. Şeýle hem, oklaryň ýa-da sanlaryň çylşyrymly meseleleri çözmekde az ýeri bar.

Netije

Bilýän on sany gök baglanyşyk, gözleg motorynyň ýokarsyndaky sanawlardan, kartalardan, wideolardan we sorag-jogap sessiýalaryndan has pesdir. Ilkinji onluga girmek üstünlik gazanmak üçin henizem möhüm ähmiýete eýe bolsa-da, bu aýratyn bölekleri urmak, görnükliligiň ýokarlanmagy üçin iň möhüm hasaplanýar. Kimdir biri wideo ýa-da abzas bilen birinji nomeriňizi aljak bolsa, siziň işiňiz bu bölekleri maksat edinmek.

Aboveokarda sanalan faktorlara düşünmek bilen, bu aýratyn böleklere girmek ukybyňyzy ýokarlandyrmak üçin iki sany esasy media kanalyny nyşana alyp bilersiňiz. Semaltyň SEO hünärmenleri topary bilen bilelikde Google-yň başyna çykmak maksadyňyz ýetip biler. Has giňişleýin maglumat üçin şu gün hünärmen bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

mass gmail